Prevádzkovateľ internetového portálu www.winnie.sk:

Názov spoločnosti:WINNIE s.r.o.
Sídlo:Štefánikova 4, 990 01 Veľký Krtíš
Štát:Slovenská republika
IČO:44 76 14 90
IČ DPH:SK 202 282 18 34

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Zodpovedná osoba a kontakt: Ján Brezinský, konateľ

Kontakt pre spracovanie objednávok a fakturáciu:
lenka.ivanicova@winnie.sk, +421 948 22 77 76

Kontakt pre spracovanie osobných údajov:
lenka.ivanicova@winnie.sk, +421 948 22 77 76

Pracovná doba: Pondelok – Piatok 8:00 – 17:00

I.

Predmet prevádzky internetového portálu

Predmetom prevádzky internetového portálu www.winnie.sk je on-line predaj tovaru: Káva, Kávové automaty, prístroje na prípravu kávy a príslušenstvo, pochutiny.. Za týmto účelom Prevádzkovateľ príjíma od Kupujúceho prostredníctvom tohto internetového portálu objednávky na dodanie tovaru a ich zhromažďuje a spracováva ich osobné údaje podľa ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len VOP) a podľa ustanovení Podmienok ochrany osobných údajov (ďalej len OOÚ) uvedených na internetovom portáli www.winnie.sk.

II.

Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka Kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu Kupujúceho i predávajúceho, teda Prevádzkovateľa s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany Prevádzkovateľa). Od tohto momentu medzi Kupujúcim a Prevádzkovateľom vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Po potvrdení objednávky Kupujúcim aj Prevádzkovateľom, je objednávka spracovaná Prevádzkovateľom a tovar pripravený na odoslanie. V pracovných dňoch je doba potrebná na spracovanie objednávky a prípravu tovaru na odoslanie najviac do 24 hodín, pri objednávke Kupujúceho zadanej počas víkendov alebo sviatkov začína táto doba plynúť prvým nasledujúcim pracovným dňom.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, a k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po Kupujúcom požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

III.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

IV.

Doručovanie tovaru

Maximálna hmotnosť balíka je 15kg.

Doručovanie tovaru na územie Slovenskej republiky: 3,90 €

Tovar je doručovaný kuriérskou spoločnosťou GLS s platbou na dobierku. Štandardný poplatok za poštovné a spracovanie dobierky je v tomto prípade spoločne účtovaný vo výške 3,90€.

Doručovanie tovaru na územie Českej republiky: 7,20 €

Tovar je doručovaný službou Slovenskej pošty – Doporučená zásielka s platbou na dobierku. Štandardný poplatok za poštovné a spracovanie dobierky je v tomto prípade spoločne účtovaný vo výške 7,20€.

Doručovanie tovaru mimo územia Slovenskej republiky a Českej republiky: INDIVIDUÁLNE

Tovar je doručovaný službou Slovenskej pošty – Doporučená zásielka. Vzhľadom na individuálne požiadavky doručenia, Prevádzkovateľ účtuje poplatok za poštovné pri každej objednávke s doručením tovaru mimo územia Slovenskej republiky a Českej republiky individuálne, na základe cenníka Slovenskej pošty platného v deň objednávky tovaru. Prevádzkovateľ má právo pri každej objednávke s doručením tovaru mimo územia Slovenskej republiky a Českej republiky požadovať od Kupujúceho platbu za tovar a poštovné bankovým prevodom v celku a vopred, na základe faktúry vystavenej voči Kupujúcemu. Tovar je odoslaný po prijatí faktúrovanej sumy na bankový účet Prevádzkovateľa.

V prípade objednávky tovaru s doručením mimo územia Slovenskej republiky a Českej republiky má Kupujúci právo požiadať Prevádzkovateľa o doručenie tovaru inou prepravnou/kuriérskou spoločnosťou, pričom túto požiadavku musí uviesť do časti “Poznámka” vo formulári Objednávka. V tomto prípade má Prevádzkovateľ právo účtovať Kupujúcemu poplatok za poštovné individuálne, na základe cenníka vybranej prepravnej/kuriérskej spoločnosti platného v deň objednávky tovaru. V prípade, že vybraná prepravná/kuriérska spoločnosť ponúka službu prepravy tovaru s platbou na dobierku, bude celkový poplatok Prevádzkovateľa za poštovné a spracovanie dobierky účtovaný na základe cenníka prepravnej/kuriérskej spoločnosti platného v deň objednávky tovaru, a tovar je možné vyplatiť na dobierku. V prípade, že vybraná prepravná/kuriérska spoločnosť neponúka službu prepravy tovaru s platbou na dobierku, má Prevádzkovateľ právo požadovať od Kupujúceho platbu za tovar a poštovné bankovým prevodom v celku a vopred, na základe faktúry vystavenej voči Kupujúcemu. Tovar je odoslaný po prijatí faktúrovanej sumy na bankový účet Prevádzkovateľa.

Tovar doručovaný na územie Slovenskej republiky službou GLS je štandardne dodávaný nasledujúci pracovný deň po dni po odovzdaní zásielky kuriérovi, ktorý zásielku je doručení na odovzdávacie miesto podľa adresy uvedenej na zásielke alebo adresnom štítku.

U zásielok doručovaných službou GLS môže Prevádzkovateľ čiastočne sledovať stav doručenia zásielky dopravcom. Kupujúci má právo požiadať Prevádzkovateľa o informácie o stave doručenia zásielky, Kupujúci je však povinný sa pri tejto žiadosti indentifikovať číslom objednávky. Tieto informácie môžu byť poskytnuté telefonicky, formou SMS správ, alebo e-mailom.

Tovar doručovaný na územie Českej republiky službou Slovenskej pošty – Doporučená zásielka je štandardne dodávaný do 5 – 7 pracovných dní po dni podania na pobočke Slovenskej pošty.

Tovar doručovaný na mimo územia Slovenskej republiky a Českej republiky službou Slovenskej pošty – Doporučená zásielka je štandardne dodávaný do 5 – 7 pracvných dní po dni podania na pobočke Slovenskej pošty.

U zásielok doručovaných službou Doporučená zásielka nemôže Prevádzkovateľ sledovať stav doručenia zásielky dopravcom.

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

O odoslaní je Kupujúci informovaný e-mailom.

V.

Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

VI.

Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí Kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby Prevádzkovateľ bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak Kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

VII.

Právo Kupujúceho odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade Kupujúci kontaktuje Prevádzkovateľa a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí Prevádzkovateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí Kupujúci poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže Prevádzkovateľ uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Prevádzkovateľ je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Prevádkovateľ Kupujúcemu v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť Kupujúcemu vrátená, môže Prevádzkovateľ naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy Kupujúci nemá, v prípade zmlúv:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
na dodávku tovaru upraveného podľa priania Kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

VIII.

Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny. Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

Pripravte zásielku podľa popisu nižšie. Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

IX.

Spôsoby úhrady

Platba na dobierku – objednaný tovar je zasielaný službou Slovenskej pošty a pri prevzatí zásielky Kupujúci uhradí platbu za tovar a poštovné v hotovosti.

c) platba vopred bankovým prevodom – objednaný tovar a poštovné zaplatí Kupujúci na základe vystavenej faktúry bankovým prevodom vopred na bankový účet Prevádzkovateľa. Tento spôsob platby je štandardne používaný pri doručovaní tovaru mimi územia Slovenskej republiky a Českej republiky.

X.

Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

XI.

Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

Reklamačný poriadok:

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na hore uvedenú adresu. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri popise tovaru. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

XII

Zhromažďovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového portálu www.zdravyzivot.eu vyhlasuje, že získané osobné údaje slúžia len pre účely identifikácie Kupujúceho pri on-line nákupe prostredníctvom internetového portálu www.zdravyzivot.eu, tiež pre získanie súhlasu s využítím týchto osobných údajov aj pre marketingové účely Prevádzkovateľa internetového portálu v zmysle Podmienok OOÚ uvedených na internetovom portáli www.zdravyzivot.eu.
Prevádzkovateľ zároveň vyhlasuje, že ponukové e-mailové správy budú Kupujúcemu zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania ponukových e-mailových správ môže kupujúci kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailun adresu: batykova@ppgroup.sk, alebo na uvedenej pevnej adrese. Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.
Prevádzkovateľ internetového portálu www.zdravyzivot.eu je zároveň Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) a kontaktné údaje Správcu teda sú:
Názov spoločnosti:ProPharma Group s.r.o.

Sídlo:Teslova 12/5, 821 02 Bratislava

IČO:47 521 627

IČ DPH:SK 2023937256

Zapísaná v OR:Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 63270/B;

Pre zhromaždovanie, uchovávanie a spracovanie osobných údajov dáva Kupujúci svoj dobrovoľný a informovaný súhlas Správcovizaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára Objednávky na internetovom portáli www.kupserapeptazu.sk a odoslaním Objednávky, pričom potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, sú presné a pravdivé, že Podmienky ochrany osobných údajov čítal a porozumel im, a že dáva svoj súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov pre potreby Správcuuvedené v článku III. týchto Podmienok ochrany osobných údajov Správcu.
Správca spracováva výhradne osobné údaje Kupujúceho, na ktoré mu bol spôsobom uvedeným v článku II. ods. 1.poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov.
Správca spracováva osobné údaje Kupujúceho nevyhnutné pre plnenie zákonného dôvodu a účelu spracovania osobných údajov uvedeného v článku IV. týchto Podmienok ochrany osobných údajov.
XIII.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom Správcu pre spracovanie osobných údajov kupujúceho je:
plnenie zmluvy mezi Správcom a Kupujúcim podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávnený záujem Správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
súhlas Kupujúceho so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s 7 odst. 2 zákona č. 480/2004
Účelom spracovania osobných údajov Kupujúceho Správcom je:
vybavenie objednávky Kupujúceho a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu mezi Kupujúcim a Správcom; pri objednávke sú požadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavrenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,
posielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.
Zo strany Správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.
XIV.

Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje Kupujúceho:
po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcích zo zmluvného vzťahu medzi Kupujúcim a Správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najviac 2 roky, pokiaľ sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Správca osobné údaje Kupujúceho vymaže.
XV.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia Správcu)

Príjemcovia osobných údajov Kupujúceho sú osoby:
podieľajúce sa na dodání tovaru realizácii platieb na základe zmluvy,
zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
zaisťujúce marketingové služby.
Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Kupujúceho do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.
XVI.

Poučenie o právach dotknutej osoby – Kupujúceho:
Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – Kupujúci) má v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov nasledovné práva:

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Správcu vyžadovať:
potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Správca spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Správcu namietať voči
spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Správcu kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, Správca je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Správcu kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Správcu, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať Správcu o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Správcaje povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Správca informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Správca vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak Správca na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je Správca povinný odovzdať dotknutej osobe,
Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
Poskytnutie informácií dotknutej osobe

Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 Zákona o ochrane osobných údajov vybaví Správca bezplatne.
Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov vybaví Správca bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Správca je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
Oznámenie o obmedzení práv dotknutej osoby

Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov Správca bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.
XVII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov kupujúceho.
Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie datových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.
Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.
XVIII.

Závěrečné ustanovenia

Odoslaním Objednávky z internetového objednávkového formulára Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
S týmito podmienkami Kupujúci súhlasí zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň pošle Kupujúcemu novú verziu týchto podmienok na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú poskytol Správcovi.
Ďakujem za Vašu dôveru.

ProPharma Group, s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 25.05.2018 do odvolania.

Informácie pre kupujúceho: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.