INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Prevádzkovateľom Informačného systému je:
WINNIE S.R.O., ŠTEFÁNIKOVA 4, 990 01 VEĽKÝ KRTÍŠ

 1. Účel spracúvania osobných údajov:  marketing a zbieranie cookies*
 2. Zoznam spracúvaných osobných údajov: 
  a. meno a priezvisko
  b. kontaktné údaje
  c. kontaktné adresy
  d. cookies*
 3. Všetky údaje, ktoré dotknutá osoba na Stránke poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri. Oprávnené
  subjekty vyvinú maximálne úsilie na ochranu dát a osobných údajov dotknutých osôb.
 4. Totožnosť/príslušnosť oprávnenej osoby: Osobné údaje dotknutých osôb sú získavané prostredníctvom
  webového sídla.
 5. Poučenie o povinnosti alebo dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje a čas platnosti
  súhlasu: osobné údaje dotknutá osoba do Informačného systému poskytuje dobrovoľne, a to na základe,
  predzmluvných vzťahov, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy v ktorej
  vystupuje klient ako jedna zo zmluvných strán. Čas platnosti súhlasu za účelom marketingu poskytujedotknutá
  osoba na5 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu pričom dotknutá osoba má oprávnenie kedykoľvek svoj súhlas
  odvolať odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla prevádzkovateľa alebo prostredníctvom emailu
  prevádzkovateľa.
 6. Spracovanie osobných údajov na marketingové účely: Prevádzkovateľ bude spracovávaťosobné údaje dotknutej
  osoby na marketingové účely a použije e-mailovú adresu dotknutej osoby za účelom zasielania noviniek (tzv.
  newsletterov). Pre existujúcich zákazníkov na základe oprávneného záujmu a nových zákazníkov na právnom
  základe súhlasu so spracúvaním údajov.
 7. Forma zverejnenia: Osobné údaje dotknutých osôb sa nezverejňujú.
 8. Tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných
  údajov: Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.
 9. Poučenie o právach dotknutej osoby: Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutých osôb
  zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
  Prevádzkovateľ pristúpil k prijatiu primeraných technických, organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk,
  ktoré zohľadňujú najmä:
   zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť, obmedzenie
  a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia osobných údajov, ich pseudonymizácia
  a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť a dostupnosť;
   zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu
  uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania osobných údajov s ohľadom na účel
  spracovateľskej operácie;

 povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;
 odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov;
 poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;
 prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a promptné informovanie
dozorného orgánu a zodpovednej osoby;
 prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu iných práv dotknutej osoby;
 riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo nezákonné
zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup
alebo neoprávnené poskytnutie, posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika
v súvislosti so spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).
Informácie o účele spracúvania a dobe uchovávania osobných údajov
Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať
len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s
týmto účelom.
Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, a to najmä pokiaľ ide o zoznam
alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných osobných údajov
účel mohol dosiahnuť. Nie je správne, aby sa zoznam alebo rozsah osobných údajov umelo alebo dodatočne rozširoval vzhľadom
na účel. Ak je účel a zoznam alebo rozsah osobných údajov stanovený zákonom, je potrebné ho rešpektovať, ak si zoznam alebo
rozsah spracúvaných osobných údajov určuje prevádzkovateľ, má dbať na to, aby ho zbytočne, nad rámec účelu nerozširoval.
 
Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele
spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od
dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov,
respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla
skutočne oboznámiť a porozumela im. 
Doba uchovávania osobných údajov je daná príslušným zákonom, ktorý sa vzťahuje na daný dokument v súlade s lehotou
uloženia podľa registratúrneho záznamu. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a oznámime Vám presnú dobu
uchovávania týkajúcu sa konkrétneho dokumentu.
Prečo Prevádzkovateľ používa cookies?
Cookies používame, aby sme vám uľahčili používanie našej stránky. Používame vlastné cookies ako aj cookies tretích strán ako
napr. cookies od spoločnosti Google.
Základné a prevádzkové cookies Prevádzkovateľa
Tieto súbory využíva Prevádzkovateľ na zapamätanie si prihlásenia do Prevádzkovateľ.sk a ďalších pridružených webov, aby ste
nemuseli vypĺňať prihlasovací formulár s prezývkou a heslom pri každom otvorení stránky. Ak tieto cookies zakážete nebudete sa
môcť prihlásiť do svojho konta, nebudete môcť pridávať obsah a ani písať diskusné komentáre, keďže bez povolenia cookies to
technicky nebude možné.
Cookies tretích strán
Prevádzkovateľ využíva vo svojich stránkach služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google
Analytics. Prevádzkovateľ pre využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať
ukladanie cookies. Toto má za svoj následok prijatie cookies od týchto stránok tretích strán. Spoločnosť Prevádzkovateľa, ako
prevádzkovateľ stránky nemá možnosť ovplyvniť ukladanie týchto cookies tretích strán, ak máte záujem prečítať si bližšie
informácie o cookies týchto služieb, prosím, navštívte príslušné služby a prečítajte si ich zásady ochrany súkromia alebo pravidlá
používania služby.
Ako si môžem upraviť cookies v mojom prehliadači?
Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či Internet Explorer) a nájdite
v nich lištu s nastaveniami súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte,
môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov.

Môžem zablokovať ukladanie cookies?
Vo svojom prehliadači môžete v nastaveniach prehliadača zakázať automatické akceptovanie súborov cookies. Návod a
inštrukcie nájdete v nápovede svojho internetového prehliadača. Ak používate viac zariadení (napr. počítač, tablet, telefón)
odporúčame prispôsobiť si používanie cookies v každom z týchto zariadení zvlášť podľa svojich preferencií.
Prevádzkovateľ rešpektuje vaše rozhodnutie o akceptácií cookies vo vašom prehliadači. Vypnutie cookies však môže mať dopad
na funkčnosť tejto webovej stránky.
Vložený obsah z iných webových stránok
Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných
stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.
Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať
vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke
máte účet a ste prihlásený.
Informácia o oprávnenom zaujme pre marketing:
Naša spoločnosť vykonáva posúdenie proporcionality oprávneného záujmu na spracúvaní osobných údajov vo vzťahu
k záujmom a základným právam a slobodám dotknutých osôb a vo vzťahu k primeranému očakávaniu dotknutých osôb. Toto
Posúdenie sa týka informačného systému marketingu – zasielania noviniek existujúcim klientom.
Spracúvame hlavne kontaktné údaje a to e-mail a telefón. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa na spracúvanie osobných
údajov v IS je informovanie klienta o zmenách a novinkách v spoločnosti. Prevádzkovateľ považuje spracúvanie osobných údajov
na uvedený účel za nevyhnutné, nakoľko sú údaje potrebné aj pri informovaní klientov o dôležitých informáciách ako je zmena
rozvrhu otváracích hodín napríklad.
Prevádzkovateľ po dôkladnom preskúmaní proporcionality oprávneného záujmu má za to, že základné práva a slobody
dotknutých osôb neprevyšujú nad oprávnenými záujmami prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ si plní všetky svoje právom EÚ a Členského Štátu stanovené povinnosti, prijal primerané technické a organizačné
opatrenia a náležite preskúmal proporcionalitu oprávneného záujmu vo vzťahu k právam, slobodám a primeraným očakávaniam
dotknutých osôb.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v IS pre účely, ktoré sú vo vzťahu k právam dotknutých
osôb proporcionálne.
Práva dotknutej osoby:
i. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
ii. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
iii. právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
iv. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
v. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
vi. právo na prenosnosť osobných údajov,
vii. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
viii. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak
dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://winnie.sk.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Komentáre

Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Kontaktné formuláre

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak máte na našej webovej stránke účet a prihlásite sa, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť “zapamätať”, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Analytika

S kým zdieľame vaše údaje

Naše údaje zdieľame s firmou Google Analytics, z dôvodu lepšej identifikácie správania používateľa / návštevníka našej stránky. V tomto procese však nie sú zdieľané osobné údaje iba anonymizované identifikačné údaje.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Vaše kontaktné informácie

Vaše kontaktné informácie slúžia výhradne za účelom spracovania objednávok podľa obchodného zákonníka.

Dodatočné informácie

Ako chránime vaše údaje

Prenos údajov je zabezpečený šifrovaním,

 • údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu, ktorú chránime pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
 • všetci naši pracovníci, ktorí prídu s údajmi do styku, boli náležite poučení o korektnom zaobchádzaní s týmito údajmi,
 • vaše osobné údaje nesprístupňujeme, nezverejňujeme a neposkytujeme tretím stranám, okrem tretích strán uvedených nižšie a jedine v prípadoch taxatívne určených zákonom – orgány štátnej správy pre účely vyšetrovania a vykonávania kontroly.

Aké máme procesy pri úniku dát

V prípade, že dôjde k zisteniu, že došlo k úniku osobných údajov z našich webových stránok, nahlasujeme únik takýchto osobných údajov na úrade na ochranu osobných údajov  prostredníctvom osnamovacieho formulára na stránkach úradu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/dp/dp-breach

Z akých tretích strán získavame údaje

Údaje na našich strákach nezverejňujeme a neposkytujeme žiadnym tretím stranám.

Aké automatizované rozhodovanie (spracovanie) a/alebo profilovanie robíme s údajmi používateľa.

Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov

podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“).

(ďalej len „Informácie“)

Tieto informácie sú určené pre: zamestnanci, návštevníci, klienti (ako dotknuté osoby),
ktorých osobné údaje získal priamo od dotknutých osôb a ktoré spracúva:
WINNIE s.r.o., Štefánikova 4, 990 01 Veľký Krtíš

ako prevádzkovateľ (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu videozáznam a fotografia.
Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na účely: ochrana života, zdravia a majetku.
Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem.
Oprávnený záujem prevádzkovateľa spočíva na ochrane majetku a zdravia. Pri
posudzovaní iných dostupných bezpečnostných opatrení prevádzkovateľ dospel k záveru,
že ide o jediný najvhodnejší spôsob. Faktory ochrana majetku a bezpečnosti proti právu na
súkromie sú v tomto prípade vyvážené (Príloha: Posúdenie oprávnenosti záujmu).

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na naplnenie vyššie uvedených účelov.

Poskytovanie osobných údajov
Osobné údaje dotknutých osôb môže Prevádzkovateľ poskytnúť nasledujúcim príjemcom:

 • Orgány činné v trestnom konaní
  Prenos osobných údajov do tretích krajín
  Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín.

Doba uchovávania údajov
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu maximálne 72 hodín po sebe.

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo požadovať prístup k svojim údajom, ich opravu alebo
vymazanie, prípadne požadovať obmedzenie ich spracúvania, ako aj právo dané na
prenosnosť osobných údajov, a to za podmienok stanovených v článkoch § 21 až § 28
Zákona.
Za predpokladu, že sú splnené požiadavky stanovené príslušnými právnymi predpismi, má
dotknutá osoba právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov.
Dotknutá osoba môže na uplatnenie svojich práv kontaktovať prevádzkovateľa tu:
WINNIE s.r.o., Štefánikova 4, 990 01 Veľký Krtíš; info@winnie.sk, +421948227776,
+421905251285
Alebo e-mailom podať sťažnosť ohľadom spracúvania jeho údajov Úradu na ochranu
osobných údajov.

Žiadne profilovanie nerobíme.

*Súbory cookies:
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa vám uložia do počítača alebo vášho mobilného zariadenia (tablet či telefón) pri návšteve internetovej stránky. Súbory
sa ukladajú do priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a nejaký obsah (zväčša čísla a písmenká). Pri
nasledujúcej návšteve tejto istej stránky prehliadač pošle informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies naspäť na stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila.
Internetová stránka vďaka tomu vie, že ste už našu stránku navštívili. Cookies vám môžu uľahčiť používanie stránky, stránka si napríklad zapamätá, že ste
prihlásení pod svojou prezývkou a pri nasledujúcom načítaní nemusíte znova zadávať svoje prihlasovacie údaje. Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa
uchovávajú vo vašom zariadení kým nezavriete stránku. Naopak trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov,
mesiacov) alebo dokým ich ručne nevymažete.